SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR
oraz nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np.PL 34 8264 0002 1000 0002 1502 0115
Bankomaty

MAPA LOKALIZACJI BANKOMATÓW BEZ PROWIZJI 

Licznik odwiedzin


Licznik odwiedzin

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

 

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach (zwanym dalej Bankiem), tak jak
w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996), według następujących zasad:

1)    gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a)    osoby fizyczne,

b)    szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,

c)    osoby prawne,

d)    jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

2)    w przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku,
a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;

3)    w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy
z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;

4)    gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji
o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;

5)    środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;

6)    wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;

7)    środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);

8)    w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;

9)    oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające
z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 94
z późn. zm.), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;

10) gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

a)    Skarbu Państwa,

b)    Narodowego Banku Polskiego,

c)    banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,

d)    spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

e)    Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

f)     instytucji finansowych,

g)    firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),

h)    osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,

i)      krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

j)     funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa
w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),

k)    otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),

l)      jednostek samorządu terytorialnego,

m)  organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

11) do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;

12) gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;

13) świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne
w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;

14) roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;

15) kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

 

Adres:

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

00-546 Warszawa

Telefon (kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów): 22 58 30 942, 22 58 30 943,

22 58 30 945

Bezpłatna infolinia: 800 569 341

Fax: 22 58 30 589

E-mail: kancelaria@bfg.pl

Zarząd

Banku Spółdzielczego

W Kłomnicach

 


Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

Copyright by Bank Spółdzielczy 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: ntg.pl